Grundlag for vandområdeplanerne er forkert – konstateres det nu også på planteavlsårsmøde

På årsmødet i Herning er der opbakning til den holdning, BL bygger stævningen på: Forudsætningerne for vandområdeplanerne er forkerte

wp_20170117_11_53_55_pro

Forudsætningerne for beregningen af vandområdeplanerne er ikke i orden.

Det var et af de vigtigste budskaber fra planteårsmødet og plantekongressen i Herning, der i disse dage tiltrækker 1900 landmænd, konsulenter m.fl. og arrangeres af Seges, Aarhus Universitet og Københavns Universitet. Det bakker op om den argumentation, BL har i stævningen om vandområdeplanerne.

Hurra for landbrugspakken og randzonernes fald

Planteårsmødets beretning blev holdt som dialog mellem formand Torben Hansen og direktør Ivar Ravn. Den største gevinst de kunne pege på, var landbrugspakken og randzonernes fald samt introduktionen af et paradigmeskifte. BL kender godt baggrunden for disse landvindinger.

Seges tager nu også endelig fat på selve udgangspunktet for kravene i vandområdeplanerne, kaldet referencetilstanden. Den er defineret som tilstanden omkring år 1900, hvor der var udbredt ålegræs i de indre danske farvande.

Intet behov for strammere miljøregler

Forskerne er kommet frem til, at udledningen i år 1900 var ca. 1 mg kvælstof pr liter. Seges har kigget grundigt på landbrugsdriften i Danmark omkring år 1900 og kommer frem til en væsentlig højere udledning, nemlig 2-3 mg pr. liter – og altså 2-3 gange mere end skønnet af DCE ved Aarhus Universitet. De er nu i dialog med Aarhus Universitet om dette grundlag. Hvis målbelastningen – det, landbruget må udlede – bliver 2-3 gange højere end i de nuværende vandplaner, må det betyde, at der ikke bliver behov for særligt mange – hvis overhovedet nogle – opstramninger af de nuværende miljøregler.

Fra salen blev der spurgt, om transportsektoren også havde et referenceår på år 1900 – og hvad det ville betyde. Andre sektorer har således ikke sammenligningen.

Debat om efterafgrøder og Novana-rapport

Efterafgrødekravet blev vendt flere gange – som en udfordring. Det var måske værd også her at sætte fokus på, at de modeller, der reguleres efter, er problematiske og i dette tilfælde har en usikkerhedsmargin på 66 procent. Det kom blot frem på pressemødet – efter spørgsmål fra BL. Novana-rapporten blev vendt – og det blev igen-igen fremhævet, at udledningen af N er vandret til svagt faldende – der er ingen øget udledning.

Der blev spurgt til forudsætningerne for landbrugspakken og Eva Kjer Hansens tal – her var svaret i første omgang vævende. Jørgen Evald Jensen, BL’s faglige direktør, slår igen fast: Forudsætningerne er helt rigtige – der var ingen fejl i Eva Kjer Hansens tal. Det er et spørgsmål om at medregne et eller tre års baseline – og på et år kan man ikke basere sig.

Her kunne der ikke stemmes…

Deltagerne på planteavlsårsmødet kunne flere gange stemme om deres holdning til forskellige spørgsmål med en rød eller grøn stemmeseddel. Men der kunne ikke stemmes, da spørgsmålet om at betale to kroner pr. ha til rådgivningen blev omtalt.

Af Anne-Marie Glistrup, amg@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top