Dele af dansk journalistik stinker

For 40-50 år siden havde ethvert dagblad mindst én landbrugsmedarbejder. I dag dækkes dette stadig meget vigtige stofområde af almindelige reportere og indsigt i det, der skrives og tales om, findes ikke hos mange - lyder det fra journalist Jørgen Lund Christiansen

fritgaaende-grise-2

Kronik af journalist Jørgen Lund Christiansen, Alléen 52, Skanderborg, bragt fredag den 21. juli i avisen Danmark, som er et tillæg i alle Jysk Fynske Mediers dagblade. Kronikken er gengivet her med forfatterens tilladelse.

Økologiske fødevarer er ikke bedre og medfører ikke færre risici for helbredet end konventionelle fødevarer. Det er fastslået i en dom 3. juli af Sveriges Patent- ock Marknadsdomstol, en afdeling under Stockholms Tingsrätt.

Dommen er rettet mod Coop i Sverige, som dels har benyttet udsagn om, at økologi skulle være bedre for sundhed og miljø, og dels har vist en film, Økoeffekten, hvori oplyses, at der er mindre pesticidrest i urin fra mennesker, der spiser økologisk frem for konventionelt.

Fortsætter Coop med sin ifølge domstolen vildledende markedsføring, koster det en bøde på én million kroner. Samme pris er fastsat for igen at vise filmen Økoeffekten, der bl.a. rummer påstande om, at vi ved indtagelse af konventionelle fødevarer ”spiser insektmidler”.

Økologi er ikke bedre

Svensk Coop har også hævdet, at økologiske fødevarer dyrkes uden kemiske bekæmpelsesmidler, og at økologisk landbrug øger mangfoldigheden i naturen. Dommen fastslår, at der ikke er belæg for påstandene. Gift er gift, for nu igen at bruge den økologiske term, hvad enten det udvindes af giftige planter eller laves syntetisk. Der er heller ikke ført bevis for, at økologi er bedre for helbredet end konventionelt.

Sagen blev indbragt for retten af Svensk Växtskydd, som er Dansk Planteværns søsterforening. Danmarks Naturfredningsforening har været ude med samme påstande som Coop i Sverige. Også i Danmark er der vildledning i markedsføring af økologi, såvel i debatindlæg som i Coops og andre kæders annoncer.

Europæiske økologer, også de danske, kan bruge en halv snes pesticider – eller sprøjtegifte, for nu at bruge økologernes eget sprog. Det gælder bl.a. svovlkalk og kobber samt den potentielt kræftfremkaldende nervegift pyrethrin, der slår både kryb og insekter, også bier, ihjel.

Den ugudelige knægt

Danske økologer må gerne købe gylle fra konventionelle landmænd, som både bruger handelsgødning og planteværnsmidler. For der skal nu engang bruges kvælstof og andre næringsstoffer for at få planterne til at gro, også de ”økologiske”. Trafikken minder om missionsmanden, der havde en ugudelig knægt til at malke køerne om søndagen.

Økologer bruger mere diesel med øget CO2-udslip som resultat, fordi nej til planteværnsmidler kræver øget mekanisk jordbehandling, f.eks. strigling af afgrøderne med det til følge, at vibereder ødelægges. Alligevel høstes der mindre, fordi ukrudt også kræver kvælstof. Samtidig med jorden udpines, bruges der mere kvælstof pr. kg høstet afgrøde end i konventionelt landbrug. Det er jo grotesk. I tilgift kræver den mindre høst større import af protein fra bl.a. Sydamerika med pres på regnskoven til følge.

I det økologiske svinehold er smågrisedødeligheden 50 pct. større end i det konventionelle system, hvor ammoniakfordampningen kun er en tredjedel af den, økologien står for. Økologiske svin på friland med ringe eller intet plantedække betyder samtidig unødvendig nedsivning af kvælstof.

Både når det gælder kvalitet, natur, miljø, dyrevelfærd og bæredygtighed, er den konventionelle fødevareproduktion på en række felter på højde med eller bedre end den økologiske. Der er således god mening med dommen i Sverige.

Konventionelt landbrug er ikke, hvad det var for 25 år siden – bl.a. takket være økologien, som var først til at sætte søgelys på en række værdier, som alle i dag har for øje. Tak for det! Og for god ordens skyld: Er der en efterspørgsel efter varer fremstillet efter særlige regelsæt, så fint for mig. Men brug ikke af mine skattekroner til sådanne projekter. Det må menighederne selv klare.

Faktaoptimeret landbrug

Den rette betegnelse for dagens konventionelle produktion er faktaoptimeret landbrug. Danske bønder bliver stadig dygtigere. Det demokratiske problem er, at det ikke noteres.

De få steder, der findes pesticidrester i grundvand, er indholdet sædvanligvis så lavt, at det ikke udgør nogen sundhedsfare overhovedet, men alligevel er fanden løs i Laksegade, for ”vi vil ikke have skidtet”! Det får vi heller ikke med de moderne midler, som er godkendt i dag.

Til gengæld findes alt muligt andet både i overflade- og grundvand, f.eks. koffein og rester af køkkensalt, begge dele langt farligere end pesticidrester, selvom de færreste tror det. Meget ofte er der i vandprøver også positivt, det vil sige negativt, indhold af f.eks. myggebalsam, undervognsbehandlingsmiddel og endog skizofrenimedicin. Det er imidlertid ikke her, analysekronerne bruges. For sådan er det jo! Rigtig mange grønne debattører leder efter splinten i fødevareproducentens øje, men overser bjælken hos sig selv.

Da jeg var ung journalist i 1960’erne og ’70’erne, havde ethvert dagblad – og der var mange af dem – mindst én landbrugsmedarbejder. Radio og TV dækkede kvalificeret store landbrugsfaglige og -politiske begivenheder.

I dag dækkes dette stadig meget vigtige stofområde af almindelige reportere, som skærer hakkelse i døgnets rejsestald. Indsigt i det, der skrives og tales om, findes ikke hos mange. Nuvel, objektiv journalistik har vel altid blot været en ideel illusion, men tilstræbt objektiv journalistik burde dog stadig kunne forventes. Men hvorfor er den i Sverige opsigtsvækkende dom så stort set ikke nået frem til danske medier uden for nogle af landbrugets blade?

Dele af dansk journalistik stinker.

Foto øverst: Jørgen Lund Christiansen.
Tekst til foto: Lort og pis fra økologiske svin på friland uden afgrødedække betyder unødig nedsivning af kvælstof, og her er smågrisedødeligheden 50 pct. større end i det faktaoptimerede landbrug.

Scroll to Top