Uklart, hvornår der kommer liv i Ølsted Bæk igen

Efter den månedlange spildevandsudledning er Ølsted Bæk på Fyn meget forurenet, og det er uklart, hvornår der kommer liv i vandløbet igen

ølsted-baek1

Spildevandsforureningen i Ølsted Bæk har kostet vandløbet sit dyreliv. Faaborg-Midtfyn Kommune siger, at bækken er alvorligt forurenet, men at mængden af organisk materiale ikke kommer til at påvirke Odense Å og fjorden.

Forureningen blev opdaget og anmeldt til det lokale spildevandselskab FFV af lokale medlemmer fra Bæredygtigt Landbrug. Miljøchef i Faaborg-Midtfyn Kommune, Olav Bojesen, erkender at bækken er meget forurenet ved spildevandudløbet i vandløbet og et stykke ud i å-systemet.

”Det organiske materiale belaster og bliver omdannet i vandløbet og tager al ilten. Det vil sige, at livet i vandløbet er meget påvirket,” siger Olav Bojesen og fortsætter:

”Længere ude har det ikke så stor påvirkning på vandløbet som sådan, men der vil være ekstra næringsstoffer, der kommer ud i Odense Å og Odense Fjord.”

37 dages forurening

Forureningen stod på fra 13. maj til 19. juni, da en spildevandsbrønd var stoppet, og vandet ikke kunne løbe videre til pumpestationen og videre til rensningsanlægget. Olav Bojesen vurderer, at bækken har været meget påvirket omkring en kilometer fra udløbet – primært på grund af afføring i vandet.

Selvom der er tale om en alvorlig, lokal spildevandforurening, mener kommunen, at der er gjort tilstrækkeligt i forhold til at oprense bækken efter forureningen blev anmeldt til spildevandselskabet.

Slam blev gravet op

Fyens Stiftstidende har også skrevet om spildevandsforureningen, og har haft kontakt med kommunen for at høre, hvad der ligger til grund for valget af oprensningsmetode af bækken. Ifølge biolog i vandløbsafdelingen ved Faaborg-Midtfyn Kommune, Rasmus Bro, er det en vurderingssag, hvordan man bedst håndterer forurening af et vandløb.

”Vi vurderer blandt andet på, hvordan vi stopper ulykken i at udvikle sig, og hvad vi kan gøre, som gør mindst skade og mest gavn for vandløbets fremtid. Her har vi fjernet sediment fra bunden af bækken for at forhindre at det forurenede bundmateriale spredes ved næste regnskyl, mens vi har vurderet, at det ikke har været muligt at pumpe opløste stoffer op fra vandsøjlen,” siger Rasmus Bro til Fyens Stiftstidende.

Omkring 650 meter nedstrøms fra bassinet, hvor udledningen startede, blev spildevandsslam gravet op fra bunden af bækken og kørt væk på lastbil. Arbejdet startede d. 21. juni og varede i tre dage.

BL tog prøver

To uger efter uheldet blev stoppet tog Bæredygtigt Landbrug prøver af vandet to steder i Ølsted Bæk for at dokumentere, hvilket indhold vandet havde af nitrat, ammonium, fosfor, tungmetaller og miljøfremmede stoffer. De to steder lå henholdsvis halvanden og tre kilometer nedstrøms fra bassinet, hvor udledningen startede.

Prøverne, der er analyseret af virksomheden Analytech Miljølaboratorium A/S, viser højt indhold af fosfor, nitrat og tungmetaller. Faglig konsulent i Bæredygtigt Landbrug, Stig Sandholt Andersen er overrasket over, at der selv to uger efter udslippet blev stoppet var høje værdier af fosfor, cadmium og hormonforstyrrende stoffer i vandet.

”Miljøfremmede stoffer har en større hormonforstyrrende påvirkning på mennesker end vi går og tror. Man har jo taget phthalater ud af alt legetøj, da det er påvist, at de giver hormonelle forstyrrelser. De menes at være medvirkende til, at der i Danmark er et stærkt stigende antal nyfødte med misdannelser,” siger Stig Sandholt Andersen.

Grænseværdier overskredet

Vandprøverne blev analyseret for en række stoffer, men de vigtigste resultater fra prøverne halvanden kilometer nedstrøms i bækken er som følger:

Total fosfor (P): 10,9 mg/L. (7,3 gange højere end grænseværdierne i Spildevandsbekendtgørelsen).
Totalt kvælstof (N): 46,4 mg/L. (5,8 gange højere end grænseværdierne i Spildevandsbekendtgørelsen).
Cadmium: 250 mg/kg. (2,5 gange højere end grænseværdien i Slambekendtgørelsen).
Nikkel: 4150 mg/L. (1,7 gange højere end grænseværdien i Slambekendtgørelsen).

Grunden til, at der er anvendt to bekendtgørelser, er fordi der i Danmark ikke er nogen regler for prøvetagning samt krav om analyser for tungmetaller og miljøfremmede stoffer i det vand, der bliver ledt ud fra renseanlæggene.

Ifølge Spildevandsbekendtgørelsen må vand, der bliver ledt ud fra rensningsanlæg efter rensning, indeholde mindre end 1,5 mg total fosfor per liter og mindre end otte mg totalt kvælstof. I sammenligning med Bæredygtigt Landbrugs analyser af vand fra Ølsted Bæk er værdierne altså mere end syv gange højere ved total fosfor og knap seks gange højere ved totalt kvælstof.

”Problemet er, at vi tillader at udlede mængder, der overskrider grænserne for, hvad der er tilladt at tilføre på landbrugsjord, uanset hvilke konsekvenser det måtte få for miljøet. Gylle, tilført en afgrøde der virker som et filter for næringsstoffer, udleder ikke de samme skadelige stoffer, som vi tillader i spildevand. De regler, der gælder for indhold i foder, gør, at det, der kommer ud af en gris, er det samme, som det man putter i den,” siger Stig Sandholt Andersen.

Kloakken bliver opdelt

For øjeblikket er området i og omkring Vejle-Allested i Faaborg-Midtfyn Kommune ved at blive separatkloakeret. Hvor spildevand og regnvand førhen løb i samme rør, bliver de to typer vand i fremtiden skilt ad. Spildevand for sig og regnvand for sig. Regnvandet, der lander på hustage og veje, også kaldt overfladevand, vil i fremtiden blive ledt direkte ud i bækken og helt udenom rensningsanlæg. Af Faaborg-Midtfyn Kommunes spildevandsplan fremgår det, at:

”Området skal separatkloakeres i 2017. Regnvand og spildevand skal afledes fra området i separate ledninger. Spildevand vil fortsat blive ledt til Faaborg Renseanlæg, mens regnvand vil blive udledt via bassin til Ølsted Bæk.”

Bassinet kan opbevare 500 m3 vand, hvorefter det løber over og ud i bækken. Efter separering af kloakkerne vil der efter kommunens beregninger blive udledt omkring 35.188 m3 urenset overfladevand til Ølsted Bæk om året. Stig Sandholt Andersen er bekymret for de store mængder overfladevand, der bliver ledt urenset ud i bækken i fremtiden.

”Det betyder, at stoffer fra veje, tage og parkeringspladser vil blive skyllet direkte ud i åen, da vandet helt lovligt kan blive udledt, og ikke skal igennem et renseanlæg længere,” siger Stig Sandholt Andersen.

Af Anders Melchiorsen, anm@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top