Åbent brev til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen

Indse venligst at du risikerer at blive trukket rundt ved næsen af uredelige forskere ved Geus

Esben Lunde Larsen, Venstre.

Af cand. oecon. og gårdejer Bjarne Brønserud, Odensevej 52, 5492 Vissenbjerg

Geus har fyldt EU samt den danske offentlighed med misvisende og dermed irrelevante informationer om det danske grundvand i mange år. Derfor er det en dybt, dybt alvorlig fejl at bede Geus forestå en ny vurdering til EU af tilstanden af dansk grundvand.

Forestillingen om at grundvandet i Danmark er truet af forurening er igennem en menneskealder næret gennem de årlige opgørelser fra forskningsinstitutionen Geus (staten) over årets prøveudtagninger.

Noget af det mest forureningstruede grundvand i EU

Geus (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) har således både i Danmark, men også overfor EU, været de ansvarlige for at fremhæve det danske grundvand som værende noget af det mest forureningstruede grundvand i EU.

Denne forestilling er ligeledes blevet næret gennem de indsendte Vandområdeplaner 2015-2021.

Det er derfor en af de væsentligste årsager til, at det danske landbrug konstant bliver mødt med yderligere forøgede miljøkrav, som det senest er sket gennem vedtagelsen af landbrugspakken i december 2015.

En vrangforestilling

At denne forestilling om det truede grundvand i de senere år er omtalt som en vrangforestilling har tilsyneladende fået hænderne til at ryste hos miljø og fødevareminister Esben Lunde Larsen. I hvert fald har ministeren den 13. juli i Landbrugsavisen offentliggjort, at han har lovet EU en ny vurdering af grundvandets tilstand i Danmark.

Geus har tilsyneladende fået denne opgave med at revurdere analysegrundlaget, og resultatet af undersøgelsen skal foreligge i løbet af et år. Men hr. miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen – din undersøgelse vil højst sandsynligt ikke føre til noget nyt eller epokegørende. Denne forudsigelse baseres på de højst alternative og kreative metoder, Geus anvender – bevidst misvisende – her illustreret ud fra den seneste indberetning af grundvandsdata til EU (for perioden 2012-2015). Se Faktaboksen.

Det meste af Sønderjylland tæller mindre end et lille landbrug i Himmerland

Ved tilrettelæggelsen af prøvetagningen har Geus udvalgt 23 filtre (vandindtag i boringer) fra et lille område omkring landsbyen Gislum i Vesthimmerland. Til sammenligning er området syd for Kongeåen og vest for motorvejen og nord Frøslev Plantage repræsenteret med kun 19 filtre i indberetningen til EU. At Geus lader et område på størrelse med et deltidslandbrug tælle mere end størstedelen af Sønderjylland er mildest talt problematisk. Derudover udtages der flere analyser pr filter i Gislum end i Sønderjylland.

Årsagen til denne ekstreme skævvridning af prøveudtagningen til EU gives der ingen forklaring på af Geus. Resultatet bliver, at Gislum i indberetningen til EU sluttelig får en vægt, der er 72 pct. højere end to tredjedele af Sønderjylland.

Ikke nok med at Geus blæser på EU’s krav om en repræsentativ prøveudtagning, men hyppigheden af prøvetagningen er også gjort bevidst selektiv skæv – helt åbenlyst for at få en så høj andel af analyser med et indhold over EU’s grænseværdi for drikkevand som muligt.

I filtre med stor chance for at få en overskridelse af grænseværdien er udtaget fire analyser, medens de øvrige filtre kun prøvetages med typisk to analyser i den fireårige indberetningsperiode.

Videnskabeligt uredelige

I den forskningsfaglige verden er ovenstående eksempler fra prøveplanen at betegne som foruroligende tegn på videnskabelig uredelighed. Da denne praksis har gentaget sig igennem mange år, kan det yderligere betegnes som groft forsætligt eller med fuldt overlæg af forskerne på Geus. Således er EU blevet fyldt med misvisende og dermed irrelevante informationer og vil formentlig reagere vredt overfor Danmark, når dette kommer for en dag.

Kære hr. miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen indse venligst, at du risikerer at blive trukket rundt ved næsen af pseudoforskerne på Geus i denne sag. Der er ikke et godt perspektiv for hverken dig eller din regering i at I hviler jer op ad Geus, så længe institutionens statistikker er videnskabeligt uredelige.

Faktaboks

Ud af de ca. 6.000 aktive vandværksboringer viser den obligatoriske boringskontrol, at 0,6 pct. havde et indhold over 50 mg nitrat pr liter for perioden 1990-2012.
Indberetningen til EU angiver for samme periode, at 17,0 pct. af overvågningsboringerne lå over denne grænseværdi.
For den seneste indberettede periode 2012-2015 viser statistikken for vandværksboringer, at 0,4 pct. overskred 50 mg nitrat pr liter, hvorimod indberetningen til EU angiver, at 19,6 pct. af overvågningsboringerne har overskredet grænseværdien.

Om Geus

Geus er en forsknings- og rådgivningsinstitution i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.
Geus er partner i Geocenter Danmark. Geus er tilknyttet Euro
GeoSurveys. Geus’arbejdsfelt – geovidenskabelige undersøgelser, forskning, rådgivning og geologisk kortlægning – er primært knyttet til Danmark og Grønland, oplyser Geus om sig selv.
Se: http://www.geus.dk

Indlægget har været bragt i GrovvareNyt

Scroll to Top