Ny rapport: Lavere gødskning giver store proteintab

De fleste landmænd var nok klar over det. Men en ny rapport fra Københavns Universitet viser, at en stor del af det proteintab, dansk korn har gennemgået de seneste 25 år, skyldes lavere gødskningsnormer

hvede-mejetærsker-sløret

En ny rapport fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet konkluderer, at det er korrekt, at der er sket et fald i størrelsesordenen 2,0-2,5 %-point i proteinindholdet i dansk korn i perioden 1990 til 2014.

Desuden viser den, at det lavere proteinindhold i høj grad skyldes mindre gødskning af markerne.

Resultaterne for vinterhvede i undersøgelsen viser, at forskellen i gødning, deposition og management forklarer 53-70 % af nedgangen i protein. Kun 14-19 % af forringelsen kan forklares med ændring af sorterne. Klimaforandringer i perioden står for 14-18 %. Intervallerne skyldes, at man har undersøgt årsagerne i forskellige jordtyper.

”Rapporten viser, at det, vi hele tiden har sagt, er korrekt. De lavere gødskningsnormer har haft helt afgørende betydning for de ca. 20 % fald i proteinindholdet i hvede, det viser rapportens konklusioner jo klart”, siger faglig direktør i Bæredygtigt Landbrug, Jørgen Evald Jensen.

80 % af høsten undersøgt

Det er professor Merete Styczen og datalog Per Abrahamsen, der har lavet undersøgelsen ”Årsager til faldende proteinindhold i kerne fra ca. 1990 til 2015”. De har undersøgt både vinterhvede og vårbyg, der står for omkring 80 % af den danske høst.

Forholdene for vårbyg er i rapporten lidt dårligere belyst, men sammenligningerne viser, at den direkte effekt af mindre gødning inklusive management forklarer 11-32 procent af faldet. Her har man modsat hveden i perioden kunnet lave en kraftig sortstilpasning til de alt for lave N-niveauer. Denne sortstilpasning i vårbyggen kan forklare hele 39-62 % af faldet, hvilket er overraskende højt. Sortstilpasningen er jo netop lavet i et forsøg på at gøre udbyttetabet som følge at den manglende N-gødning mindre. Det har så i perioden betydet, at sorter med lavere protein-egenskaber er blevet foretrukket.

Enormt udbyttetab

”Jeg var godt klar over, at der var sket store forandringer i sorternes egenskaber i vårbyg, men at det er så stor en del af forklaringen, som er skubbet over på sortsvalget, er overraskende”, siger Jørgen Evald Jensen og fortsætter:

”Man skal jo huske, at udover tabet i proteinkvalitet har der jo stadig været et enormt udbyttetab i færre hkg/ha. Det endelige tab af protein i kg pr ha. er jo et produkt af både færre hkg, samt dårligere kvalitet”.

Modsiger Aarhus Universitets konklusion

Undersøgelsen er den første af sin art og er i modstrid med udsagn fra Aarhus Universitet, der løst anslog, at proteintabet på grund af de ændrede gødskningsnormer var ca. 0,5 %-point.

Konklusionen bygger på resultater fra hundredvis af markforsøg (Landsforsøgene), tusindvis af modelsimuleringer (Daisy) med forskellige kombinationer af jord, vejr, og management, samt et studie af relevant litteratur. I arbejdet sammenlignes perioden 1990 (1987-1994) med ”nu”, defineret som vækstsæsonen 2014-15 (2010-15). Den er lavet i samarbejde med Seges.

Af Jens Sillesen, jsi@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top