BL’s chefjurist: Landmænd kan ikke gøres ansvarlige for ”Guds handlinger”

Det er indlysende forkert at vurdere fremspiringen fremfor såningen, lyder det fra Nikolaj Schulz ovenpå underkendelse af MFO-efterafgrøder

Nikolaj Schulz

”Den danske kontrol er helt ude af trit med EU-reglerne, EU-Domstolens praksis og sådan set også de danske regler!”

Så kontant er meldingen fra Bæredygtigt Landbrugs chefjurist Nikolaj Schulz som følge af en sag fra Thy:

Trukket i støtte

Landmand Peter Eliassen fra Hassing såede således helt efter planen MFO-efterafgrøder – en blanding af olieræddike og honningurt – i god tid den 10. august 2017 inden såfristens udløb den 20. august. Den 22. september fik han kontrol, der underkendte en række MFO-efterafgrødearealer. Konsekvensen blev et træk i størrelsesorden 2/3 af det areal, der ligger til grund for den grønne støtte.

”Det er indlysende forkert at vurdere fremspiringen fremfor såningen”, siger chefjurist Nikolaj Schulz.

Landmand har fulgt reglerne til punkt og prikke

Maria Østergaard, chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer, har også bidraget med væsentlige argumenter i den konkrete sag:

”Det centrale er, set med vores øjne, at Peter Eliassen har gjort alt, hvad der stod i hans magt, for at få sået efterafgrøderne rettidigt og på en fagligt forsvarlig måde. Derfor har han til punkt og prikke fulgt EU-reglernes krav om, at MFO-efterafgrøderne skal etableres ved udsåning af en blanding af efterafgrødearter”, siger Maria Østergaard.

Det er ifølge både BL og L&F evident, at kriteriet i forordningerne er udsåningen, og det samme gælder i de nationale regler. Men i Danmark vurderer man altså fremspiringen på trods af, at dette kriterie ikke fremgår af de danske regler, forklarer Nikolaj Schulz.

Umuligt at fastlægge et ansvar

”EU-reglerne bygger på, at det er et krav, at landmanden handler ansvarspådragende, dvs. med forsæt eller uagtsomt. Alligevel gør man jo ansvaret for fremspiringen til et slags objektivt ansvar i denne sag. I virkeligheden kan man jo ikke engang snakke om ansvar, fordi fremspiringen reelt er an act of God, og landmanden kan jo altså ikke gøres ansvarlig for Guds handlinger”, lyder det.

Præcedens fra EU-Domstolen

Denne sag er ifølge chefjuristen endnu mere prekær end som så, fordi det ikke er Peter Eliassen selv, som har stået for udsåningen, men derimod maskinstationen. Dette har væsentlig betydning, fordi EU-Domstolen i C-396/12 fra 27. februar 2014 har truffet afgørelse vedr. en hollandsk landmand, som fik reduceret sin landbrugsstøtte, fordi maskinstationen havde spredt gødning på en ulovlig måde. Landmanden fik medhold i, at såfremt en landmand skal kunne trækkes i landbrugsstøtte, gælder der et krav om, at landmanden har handlet med forsæt eller uagtsomt. Derudover slår dommen fast, at i det omfang, at landmanden giver korrekte anvisninger, fører tilstrækkeligt tilsyn og giver rette instrukser, kan landmanden heller ikke få et støttetræk for tredjemands ansvarspådragende handlinger.

”Maskinstationen ved godt, hvordan man skal udså MFO-efterafgrøder, og der er så vidt ses heller ikke grund til at tro, at udsåning er sket fagligt forkert. Derfor er det helt klart, at landmanden uanset maskinstationens ansvar ikke kan gøres ansvarlig for den manglende fremspiring. Myndighederne har mere travlt med at udarbejde regler, der kan kontrollere formålet, fremfor at udarbejde regler, der faktisk er egnet til at opnå formålet på en fornuftig og proportional måde. Det er helt klart, at Landbrugsstyrelsen straks bør opgive den ulovlige praksis”, siger Nikolaj Schulz.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top