Sådan måler du dit vandløb op

Bæredygtigt Landbrug har besøgt Erik Ugilt Hansen i Volstrup ved Hobro, hvor hans forvalter, Ove Hornbech, demonstrerer, hvordan man laver sin egen vandløbsopmåling – og Erik Ugilt Hansen selv forklarer og viser, hvordan resultaterne skal behandles

ove4

Æresmedlem af Bæredygtigt Landbrug, landmand, pelsdyravler og dambruger, Erik Ugilt Hansen, har i mange år haft udfordringer med at få myndigheder til at leve op til deres pligt.

Det gælder især myndighedernes pligt til at rense vandløb op, når vandløbskvaliteten forringes på grund af store aflejringer af mudder, sand og slam.

“Smådyr, mikroorganismer og fisk i vandløb kræver ilt for at leve, og det får de fra vandet. Jo højere iltindhold, jo flere af de fine rentvandsdyr findes der. Men hvis bunden af vandløbet overvejende er dækket af mudder, sand og slam indeholdende biologisk materiale, der skal nedbrydes, kræver det ilt til formålet. Vandet i vandløbet bliver dermed af-iltet, hvis vandløbet ikke renses op”, siger han.

Aflejringerne på bunden skal derfor i forbindelse med de årlige vandløbsvedligeholdelser smides på land, hvor det i stedet bliver luftens ilt, der medvirker til at nedbryde det organiske materiale i mudderet, sandet og slammet.

Sådan skal det gøres

Ifølge Erik Ugilt Hansen har de fleste kommuner gennem de sidste mange år undladt at oprense/vedligeholde vandløbene korrekt – efter ordre fra Naturstyrelsen.

Dette har medført, at de miljøskadelige aflejringer har fået lov til at ligge og rådne på bunden og i siderne af vandløbene, hvilket har medført en dårligere vandløbskvalitet, en dårligere vandkvalitet og en forhøjet vandstand – til skade for markerne og miljøet.

“Vi har gennem flere år klaget over Rebild kommunes slendrian, hvilket har medført, at kommunen flere gange har betalt ingeniørfirmaet Orbicon for opmåling af vandløbets vandføringsevne. Resultatet viste, ifølge Orbicon, at vandføringsevnen var overholdt – selvom vandstanden gennem årene var steget ca. 50 cm, således at kommunens vedligeholdelsesfirma slet ikke kunne overholde regulativets bestemmelse om manuel vedligeholdelse, da vandstanden var for høj. Man måtte – ulovligt – sejle med båd”, siger han.

Ove Hornbech, forvalter på Volstrup Gård, har sammen med Erik Ugilt Hansen derfor demonstreret, hvordan du kan foretage dine egne opmålinger, der kan så tvivl om kommunens opmåling og bevise de store aflejringer, der er sket.

Som Ove Hornbech viser på billederne herunder, skal du ud i vandløbet med en landmålerstok, hvor du ved en række kontrolpunkter i et tværsnit kan måle, hvor meget mudder, sand og slam, der har lagt sig oven på den oprindelige bund.

Resultaterne fra opmålingerne bruges til et tegnet tværsnit af åen, som vist på billederne herunder, hvor det blå er åens vand, og det brune/sorte er aflejringerne, som ligger og rådner oven på åens oprindelige grusbund.

Ud fra Ove Hornbechs og Erik Ugilt Hansens opmålinger bestilte kommunen en anden landinspektør til at foretage en ny opmåling, som viste, at vandløbsbunden stod alt for høj.

Det medførte, at kommunen fik en erfaren entrepenør til at fjerne alle aflejringer for at komme ned til den oprindelige grusbund i vandløbet. I løbet af få dage sank vandstanden 40-50 cm, og vandløbet blev betydeligt mere rislende igen.

Vær vedholdende

Det lykkedes altså for Erik Ugilt Hansen at få kommunen til at rense vandløbet bedre, fordi han satte sig ind i regulativerne. Han beviste fejl i opmålingerne gennem sine egne undersøgelser, hvilket medførte en uafhængig opmåling. Opmålingen gjorde, at kommunen måtte rense op for at følge reglerne. Det har taget mange år, men det lykkedes at få kommunen til at rense vandløbet op – og der er sket store skader på arealerne med tilstoppede dræn.

Erik Ugilt Hansen håber, at kommunen vil blive ved – for jo mere regelmæssigt vandløbet oprenses, jo bedre bliver vandkvaliteten, vandløbskvaliteten og livet i Simested Å.

Hans råd til landmænd, hvor kommunerne ikke vil vedligeholde vandløbene korrekt, er at få de folkevalgte med ud og se den ”oversvømmende” virkelighed ved bækken/åen. Forlang en vedligeholdelse, således at alle dræn har frit udløb – og så skal vedligeholdelsen foretages hyppigt med fjernelse af opstemmende aflejringer.

Af Anders Lei, journalist@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top