”Der er behov for et opgør med kontrolregimet på landbrugsområdet!”

Flere politikere har allerede besvaret spørgsmålene i Bæredygtigt Landbrugs valgkampsoplæg. Vi sammenligner her Liberal Alliances og Enhedslistens svar…

carsten-bach

Hvis nogen skulle være i tvivl:

Der er forskel på Liberal Alliances og Enhedslistens landbrugspolitik!

Det fremgår klart af de svar, som LA’s miljø- og fødevareordfører Carsten Bach samt Enhedslistens politiske ordfører Pernille Skipper har sendt på de spørgsmål, der indgår i Bæredygtigt Landbrugs valgkampsoplæg.

Vi spurgte bl.a.:

Går du ind for flere målinger i vandmiljøet, i vandløb, søer, overgangsvande og havmiljø som grundlag for at regulere landbruget?

Her lyder det fra Carsten Bach, at flere målinger er ”fornuftigt for at have bedre og mere solid viden som grundlag for at regulere landbruget”, mens Pernille Skipper svarer, at ”Enhedslisten mener, at regulering af vandmiljøet skal ske på det bedst mulige faglige grundlag, hvad enten det er flere målinger og/eller bedre modelberegninger”.

Mener du, at landbrugets positive effekter på klimaregnskabet skal synliggøres og komme erhverv og samfund til gode?

Her henviser Carsten Bach til, at landbrugets CO2-udledning rent faktisk er faldet med 17 procent siden 1990 – til trods for at landbrugsproduktionen er steget i samme periode: ”Der er generelt behov for, at vi taler dansk landbrug op”, konkluderer han. Enhedslisten derimod forholder sig ikke til spørgsmålet men taler om nødvendigheden af at gøre landbruget ”bæredygtigt og økologisk”. Som Pernille Skipper formulerer det: ”Hvis vi skal nå vores klimamål, skal landbruget nedbringe udledningerne med mindst en tredjedel”.

Vil du arbejde for, at EU-regler ikke overimplementeres i Danmark?

”Liberal Alliance mener, at overimplementering i forhold til gældende EU-regulering skal fjernes, og det stigende lov- og kontroltryk skal reduceres markant. I stedet skal landbruget reguleres efter samme principper som industrien”, svarer Carsten Bach. Pernille Skipper til gengæld mener ikke, der er behov for fokus på overimplementering af EU-regler på landbrugsområdet – tværtimod: ”Enhedslisten mener bestemt ikke, at der er tale om, at EU’s natur- og miljødirektiver p.t. overimplementeres i Danmark. Tværtimod oplever vi, at den siddende regerings landbrugspolitik er på kant med flere af naturdirektiverne. Landbrugspakken er et oplagt eksempel på, at man i sin iver for at give landbruget kortsigtet profit har sat miljøet og naturen over styr”.

Bør landmanden efter din mening betale skat, inden der er tjent en krone?

”Liberal Alliance mener, at skatten på produktionsjord skal fjernes. Det har vi også i vores 2030-plan afsat midlerne til”, svarer Carsten Bach. Pernille Skipper skriver: ”Som enhver anden industri skal landbrugserhvervet reguleres efter forureneren-betaler-princippet, hvorfor det også er rimeligt, at det konventionelle landbrug skal betale f.eks. afgifter for brug af sprøjtegifte, der forurener vores drikkevand. Landmænd kan jo vælge at omlægge deres produktion til økologi og dermed slippe for eksempelvis at betale sprøjtegift-afgift”…

Vil du arbejde for – ved at fastholde Landbrugspakken eller på anden vis – at landbruget aldrig igen kommer i den situation, at dansk korn er uønsket på verdensmarkedet pga. for lidt protein i kornet?

”Liberal Alliance var med til at indgå Landbrugspakken. Den står vi fortsat ved. Vi ønsker derudover, at landbruget for lov til at gødske efter ligevægtsprincippet”, lyder det fra Carsten Bach. ”Enhedslisten mener ikke, at det er nødvendigt at øge gødskningen på grund af manglende proteinindhold. Enhedslisten mener derimod, at problemet med lavt proteinindhold bunder i, at landbruget ensidigt har valgt nogle kornsorter, som kan give enormt højt udbytte, hvis man giver dem rigtig meget gødning. Men det er ikke hensigtsmæssigt, at landmændene vælger sorter, der i virkeligheden ikke kan dyrkes, uden at det går ud over vores miljø og natur”, skriver Pernille Skipper.

Skal arveafgifter på produktionsapparatet afskaffes?

Her er Liberal Alliance tilhænger af at fjerne arveafgifterne i forhold til fortsættende virksomheder: ”Pengene er nødt til at blive i virksomhederne, hvis de skal skabe job, når virksomheden overdrages til næste generation”, forklarer Carsten Bach. Pernille Skipper derimod mener, at en statslig sikkerhed i forhold til låntagning til økologi-omlægning kan løse problemet: ”Enhedslisten mener, at der skal gøres en indsats for at fremme mulighederne for generationsskifte, og at det skal kobles til omlægning til økologi”, lyder det.

Bør økologi have offentlig støtte, som andre landbrugs-former ikke får?

Nej, mener Carsten Bach: ”Vi mener, at løsningen i stedet er mindre regulering samt lovgivning baseret på faglighed”, siger han. ”Ja, vi bør støtte den økologiske produktion for at gennemføre omstillingen til et bæredygtigt landbrug hurtigst muligt”, lyder det bl.a. fra Pernille Skipper.

Går du ind for regelforenkling på landbrugsområdet?

”Liberal Alliance mener, at der er behov for et opgør med kontrolregimet på landbrugsområdet. Det stigende lov- og kontroltryk skal reduceres markant”, svarer Carsten Bach. ”Enhedslisten ser positivt på regelforenkling på landbrugsområdet, så længe det ikke sker på bekostning af natur og miljø”, lyder det kortfattet fra Pernille Skipper.

Kan landbrugs- og naturpolitik kombineres, så der gives mulighed for både natur og produktion, samtidig med at den sikrer bosætning, udvikling og turisme i landdistrikterne?

Carsten Bach: ”Liberal Alliance mener, at gødskningen i dansk landbrug i højere grad skal målrettes, så man kan dyrke intensivt på de arealer, der kan holde til det. Det vil også give mere plads til mere vild og fri natur”. Pernille Skipper: ”Ja, Enhedslisten mener bestemt, at man i langt højere grad kan indrette landbruget på naturens præmisser, end det er tilfældet i dag”.

Bør kontrollører efter din mening have ret til at gå ind i private hjem og biler uden landmandens tilladelse?

”Vi ønsker, at det stigende kontroltryk, som danske landmænd er udsat for, bliver reduceret markant. Det er dog samtidig vigtigt at sikre, at kontrollører kan sætte ind, hvor det er nødvendigt – men under naturlig respekt for ejendomsretten”, skriver Carsten Bach. ”Enhedslisten mener, at kontrol af landbrug skal foregå efter loven. Enhedslisten minder dog også om, at opgørelser af kontrollen ude hos landmændene har vist markante problemer med ulovlige sprøjtegifte”, lyder det fra Pernille Skipper.

Skal vi i Danmark have ret til at dyrke GMO-afgrøder?

Her forklarer Carsten Bach, at LA vil afsætte 3,7 milliarder kr. årligt til en klimaforskningsfond, der f.eks. kan gå til forskning på GMO-området: ”Der er generelt behov for, at vi i Danmark prioriterer midler til forskning uden nær så mange begrænsninger, således at vi styrker udviklingen frem mod et mere højteknologisk landbrug”. Pernille Skipper er noget mere forbeholden: ”Enhedslisten mener ikke, at der skal gives tilladelse til at dyrke GMO-afgrøder i Danmark grundet mulige negative konsekvenser for miljøet og grundet de store usikkerheder, der videnskabeligt er påpeget i forhold til mulige negative sundhedskonsekvenser for dyr og mennesker ved indtag af GMO-afgrøder”.

Husk at stille Bæredygtigt Landbrugs valgkamps-spørgsmål til de folketings-kandidater, du måtte kende. Du kan se spørgsmålene via linket HER.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top