Nye problemer med Vejle Å – politikere vender det blinde øje til loven

Politikerne i Vejle Kommune har lagt sig fladt ned og sagt undskyld, men forsøger stadig at snige sig udenom en lovliggørelse af Vejle Å ved Vingsted

Nikolaj Schulz

Mødet forleden mellem politikere, embedsfolk og lodsejere nær Vingstedcenteret ved Vejle Å var tænkt som et forsøg på at skabe en fælles løsning for den ulovlige vandstandshævning i Vejle Å. Det viste sig dog svært at få enderne til at mødes.

”Det lyder som, at Vejle Kommune får svært ved at sænke vandstanden, uden at tilbageføre vandløbet til sit oprindelige forløb”, siger chefjurist i Bæredygtigt Landbrug Nikolaj Schulz, der repræsenterer landmand Peter Olesen, som er en af de berørte lodsejere.

Vandstanden hævet 50-80 centimeter

Sagen handler kort om, at Vejle Å i 2012-2013 blev genslynget ved Vingstedcenteret, og der blev lavet nogle stryg på strækningen. Lodsejerne blev i den forbindelse lovet, at det ikke ville give en forhøjet vandstand. Det blev desværre tilfældet opstrøms, og nu er flere hundrede hektar voldsomt påvirket af den forhøjede vandstand. Vandstanden er ved Vingstedcenteret 50-80 cm højere sammenlignet med tilstanden før genslyngningen. Det gør, at jorden ikke kan dyrkes som tidligere. Udvalgsformanden i Natur- og Miljøudvalget i Vejle Kommune, Karl Erik Lund, (DF), har også offentligt indrømmet, at kommune har begået en fadæse med ordene: ”Vi lægger os fladt ned på ryggen”.

”Det er utilstrækkeligt, at kommunen alene vil vurdere retlig lovliggørelse. I den kommende projekthøring så skal det naturligvis på samme vis overvejes, om ikke kommunen skal føre Vejle Å tilbage til sit oprindelige forløb”, siger Nikolaj Schulz.

Flere af lodsejerne stillede sig på mødet forleden op og sagde, at det ikke så meget var erstatningen, der betød noget, men at vandløbet blev ændret, så deres dræn igen var over vandspejlet.

Nu kun et spørgsmål om erstatning…

Derfor var det overraskende, da kommunen til sidst på mødet fremlagde deres køreplan for den videre behandling af sagen. Den åbnede overhovedet ikke op for overvejelser om at føre vandløbet tilbage til sit oprindelige forløb, men gik udelukkende på afklaring af erstatning. En lodsejer, der stillede spørgsmålet til, hvordan dette kunne være, blev mødt med en larmende tavshed fra politikere og embedsmænd. Ingen syntes at ville gribe ordet på et ellers oplagt spørgsmål.

Da svaret endelig kom fra embedsværket, viste det sig, at hvis man fulgte kommunens plan, så ville det ikke bare betyde, at vandstanden ikke ville blive ændret, men også at den nuværende tilstand ville blive indskrevet i et fremtidigt vandløbsregulativ og dermed blive permanent. Dette var ikke på noget tidspunkt blevet nævnt på det mere end to timer lange møde.

”Det støder min retsfølelse, at en kommune kan gennemføre noget, hvor det er åbenlyst forkert og ulovligt, når dagen kommer, så vil man ikke ændre på projektet – man hæver sig derimod op over loven”, siger Nikolaj Schulz.

Hvor er DN?

Der var fra politisk hold en tydelig irritation over, at chefjurist Nikolaj Schulz fra Bæredygtigt Landbrug stillede kritiske spørgsmål og rejste flere principielle problemstillinger. Påvirkningen af beskyttede dyrearter i området og stigende vandstand kan således give anledning til miljøskade i form af fosformobilisering. Det blev da også sagt direkte, at det kun var på grund af Bæredygtigt Landbrug, at kommunen havde fået dette problem. Det kan i den forbindelse undre, at ikke Danmarks Naturfredningsforening i denne sag har været imod den stigende vandstand, når nu Vejle Ådal har flere højt beskyttede arter, der bl.a. tæller birkemus og markfirben.

Af Jens Sillesen, jsi@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top