Dom i Vandplans- og gødningssag anviser nye veje

Vestre Landsret har den 10. august 2023 afsagt dom i Bæredygtigt Landbrugs Vandplans og gødningssag. Miljøministeriet, der var modpart, blev som ventet frikendt – på bevisets stilling. Bæredygtigt Landbrug glæder sig over den faglighed, der er medtaget i dommen. Det er gode takter for fremtiden

nikolaj-schulz

Bæredygtigt Landbrugs store Vandplans- og gødningssag tog sin begyndelse allerede i 2016. De centrale spørgsmål i sagen drejer sig om gyldighed. Dels i forhold til indsatsbekendtgørelsen og dels om beregningsgrundlaget for kvælstof og de målrettede efterafgrøder. Der er tale om vidtgående påstande, men ikke desto mindre afgørende elementer, for at få en afklaring på om den regulering som danske landmænd skal opfylde, er faglig og juridisk korrekt.

Miljøministeriet blev frifundet, men der er væsentlige lyspunkter i dommens præmisser set fra landmandens synsvinkel:

 1. At måling og overvågning af kemiske stoffer i vandmiljøet er juridisk bindende og skal opfyldes.
 2. At kvælstof ikke alene kommer fra landbrug, men også fra rensningsanlæg.
 3. At år 1900 skal ses som reference år og at ålegræs ikke afvises.

”Det er afgørende og vigtige hegnspæle juridisk og fagligt, at domstolen anerkender, at disse videnskabelige forhold har betydning for, hvorvidt vandplanerne er korrekt implementeret i Danmark”, siger chefjurist Nikolaj Schulz.

Samtidig erkender foreningen også, at sagens påstande er ganske vidtgående. Havde Bæredygtigt Landbrug fået medhold, ville det indlysende få meget vidtgående konsekvenser, bl.a. ville kommunerne ikke længere kunne gennemføre en eneste indsats i vandløbene og miljøministeriet havde stået på bar bund i forhold til kvælstofregulering. En sådan vidtrækkende dom ses så godt som aldrig hos de danske domstole. Den teoretiske tvivl kommer altså ministeriet til gode.

Men dommens præmisser, og de vidneudsagn der kom frem i retten, er samtidig en meget kraftig advarsel til miljøministeriet: Der skal tages kemiske målinger, år 1900 kan ikke bare afvises, og udledningen fra rensningsanlæggene kan ikke længere ligge i den blinde vinkel.

”Det er min klare juridiske vurdering, at miljøministeriet klarer frisag i denne storsag. Ikke fordi der er foretaget en korrekt implementering, men fordi selv den mindste teoretiske tvivl, trods alt kommer sagsøgte til gode. Det er ikke sikkert, at hvis der blev ført en konkret sag, for et konkret vandløb, en konkret mark eller et konkret vandområde, at miljøministeriet ville stå i samme heldige position,” siger chefjuristen.

”Den grundlæggende faglige videnskabelige og juridiske argumentation om år 1900, om sæsonvariation, om vandskifte og om manglende kemiske målinger står fast. Dermed har Landsretten vedkendt sig vores faglige problemstillinger og det er glædeligt”, siger faglig direktør for Bæredygtigt Landbrug, Jørgen Evald Jensen.

Begge understreger samtidig, at nok blev miljøministeriet frifundet, men der er slået klare hegnspæle ned omkring væsentlige, faglige, videnskabelige og juridiske principper, der kan bringes i anvendelse i konkrete sager.

Biintervenienterne i sagen er Dansk Svineproducenter, Landsforeningen for Danske Mælkeproducenter og Landbrug og Fødevarer.

Nu skal alle præmisser nærlæses og den videre vej besluttes. Bæredygtigt Landbrugs store vandplanssag står nu som slutningen på begyndelsen.

7 kommentarer til “Dom i Vandplans- og gødningssag anviser nye veje”

 1. Der er nok større chance for at få medhold i en sag, hvor Miljøstyrelsen anklages for at have siddet på hænderne og gjort alt for lidt og alt for sent i forhold til primært landbrugets forurening af en lang række danske vandområder. I 2027 skal der være målsætningsopfyldelse…det er snart.

  1. ja, men nu er det jo sådan at vandområderne er påvirket af spildevand.
   Så måske skulle borgeren sætte krav til sit Spildevandsselskab, for at få rene vandområder.

  1. Finn Christensen

   En video produceret af Greenpeace og med Stiig Markager som eneste sandhedsvidne kan kun ses som et partsindlæg og ikke som sandhedsvidne.

   1. Finn, så bedes du fortælle hvor du ser de forkerte oplysninger i filmen. Forskere fra Århus Og Odense Universiteter kan man åbenbart ikke fæste lid til… Så vidt jeg husker tabte Bæredygtigt Landbrug retssagen mod Stiig Markager. Stiigs miljøoplysninger blev dømt valide.

 2. Finn Christensen

  Jakob, nemt nok.
  I filmen får kvælstof fra landbruget hovedskylden for alle uhyrlighederne. Men tilfældet fra Kertinge Nor v. Kerteminde viser jo tydeligt, hvori problemerne består. Her ledte man jo det “rensede” spildevand direkte ud i Storebælt og ikke tilbage i noret. Og 25 år senere var et plørehul forvandlet til første klasses vandmiljø. Og landbrugets udledninger af drænvand blev der jo ikke pillet ved. Det er alle lokale miljøfolk enige om. Det er tidligere beskrevet her på siderne.
  Og i øvrigt er der de sidste 70 år taget ca. 500.000 ha. landbrugsjord ud af drift, og det har jo ikke gavnet vandmiljøet. Og det er jo det, som Stiig Markager vil gøre en gang til.
  Og til sidst – Stiig Markager blev frikendt for injurier. D.v.s. at det ikke er injurerende at beskylde det samlede landbrug for miljøødelæggelserne. Man tog ikke stilling om det var forkert eller rigtigt. Og det er jo noget helt andet.

 3. Finn. Dit eksempel med Kertinge Nor ved Kerteminde og Munkebo holder jo ikke helt vand. Hvis du går ind på Miljøstyrelsens hjemmeside (Miljøgis) for vandområdeplan 2021-2027 får du for vandområdet en “ringe økologisk tilstand” og en “Ikke god kemisk tilstand”. Så skønmaleriet holder jo ikke helt vand og nu er der jo så ikke spildevandet, at skyde skylden på længere. Går du længere ud ad Hindsholm til fjorden Lillestrand ved Fyns Hoved ser du tidligere tiders udbredte tangskove, der nu er dækket af algen fedtemøg. Her har landbrugspakken forværret fjordens status i betydelig grad, en tendens der ses overalt.
  Miljøgis https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv3-2022

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top