Fokus på de rette proportioner i vandmiljøet 

I den offentlige debat bliver tingene ofte for forenklede – og landbrugets brug af gødning får skylden for vandmiljøets tilstand. Så enkel er det nu ikke. Faglig direktør Jørgen Evald Jensen går i rette med Claus Vangsgård, seniorkonsulent i DANVA

Jørgen Evald

Claus Vangsgård, seniorkonsulent i DANVA, skriver i et indlæg, at udledning af næringsstoffer fra landbruget påvirker vandmiljøet. Ja da – al udledning påvirker. Det er også Bæredygtigt Landbrugs pointe.  

Også vi ønsker et rent vandmiljø. Derfor skal vi måle hvornår og hvordan påvirkningen virker. I over 30 år har vi udelukkende set på nedsættelse af landbrugets kvælstof og reguleret på markniveau. Det har ikke virket, og måler man på kvælstofindholdet i mange af vores vandløb, der løber igennem landbrugslandet, er det meget lavere end kravene til drikkevand. Alligevel arbejder landbruget på at nedbringe udledningen, ligesom Vangsgård skriver, at rensningsanlæggene gør. Anerkend dog landbrugets indsats, men forstå også at mere af den samme, gamle medicin virker ikke. Vi må arbejde med alle presfaktorer i vandmiljøet. Derfor må vi også have fokus på årstidsvariationen i udledningerne.  

Vangsgård mener, at næringsstoffer, der udvaskes fra markerne i vinterhalvåret, giver opblomstring af alger om sommeren. Det er kun rigtigt med store modifikationer. Undersøgelser fra Karrebæksminde har vist at en lille reduktion i sommerudledningen fra 1250 tons til 1209 tons (reduktion på 41 tons N) svarende til 35 % reduktion på sommerudledning giver 16 % mindre chlorofyl, mens en reduktion i vintermåneder fra 1250 ton til 1032 tons (reduktion på 218 tons N) svarende til 30 % reduktion på vinterudledning kun giver 5 % mindre chlorofyl. 

Forklaringen er jo den, at det vinterudledte kvælstof er væk fra de indre farvande inden sommerens algeopblomstring. Mens vinterudledte næringsstoffer opholder sig meget kort tid i vandløb og fjorde opholder næringsstofferne sig længere tid der om sommeren, og virker direkte. Derfor er det vigtigt at påpege at næsten 80% af kvælstof og over 90 % af fosfor på Sjælland og øerne om sommeren kommer fra punktkilder, og det vil sige spildevand. Det skal der gøres noget ved, og det fortæller Vangsgård jo også man er i fuld gang med. Det arbejde skal fortsætte, ligesom overløb og utilsigtede hændelser også skal stoppe. Især om sommeren. Og så må vi se på de nyeste fakta, som Vangsgård åbenbart ikke er meget for. Her viser det sig nemlig at fosfor er stærkt medvirkende til problemer i vandmiljøet, og det vandopløselige fosfor (ortho-fosfat) fra rensningsanlæggene er en stor synder. Derfor er det væsentligt at se også på spildevand i de kommende vandplaner, hvis vi skal have et rent vandmiljø, herunder også at se på årstidsvariationen i udvaskningen.  

(Ovenstående indlæg har været bragt i en lang række medier.)  

Scroll to Top