Hvem snyder på vægten? 

Formand Peter Kiær tager debatten op, også med Danmarks Naturfredningsforening. Det gælder om at få fakta ind i debatten om vandmiljøet

kiaer-peter-5

Formanden for Danmarks Naturfredningsforening i Viborg, Jens Frydendal har helt rigtig forstået (25.07), at alger i vandmiljøet – ligesom andre planter, gror mest om sommeren. Det er også her, vi ser iltsvind. Iltsvind er et stort problem. Frydendal fokuserer på næringsstoftilførslen til vandløbene som hovedproblemet, lad os se på det først. 

Frydendal har fat i nogle tal for næringsstoftilførsel, der gælder hele året, hvor 15 % kvælstof og 40 % fosfor er fra punktkilder – altså spildevand. Det er bare slet ikke dækkende for algers vækstperiode. I langt de fleste vandområder er det i forårsmånederne fosformængden i vandet, der er betyder noget for algevæksten. Først i juli/august er det kvælstofmængden, som får betydning for algevæksten.  

I mange vandområder er vandudskiftningen så stor at det kvælstof, som er udledt i efteråret, er langt væk fra Danmark og omsat på naturlig vis til frit kvælstof. Så det har meget lille betydning på det tidspunkt algerne vågner om foråret og dermed også en meget lille betydning for opblomstring og iltsvind. Derimod har de næringsstoffer, der udledes direkte i den aktive vækstperiode meget stor betydning for algevækstens størrelse. Og om sommeren kommer næsten halvdelen af kvælstoftilførslen og op mod 80% af fosfortilførslen til vandmiljøet i Østjylland fra punktkilder (renset spildevand og overløb). Specielt fosfor er den store synder i iltsvindsproblematikken, da det medfører kraftig algevækst tidligt i vækstsæsonen. Samtidig er det fosfor, der tilføres fra rensningsanlæggene vandopløseligt, i modsætning til det fra landbruget som er primært partikel bundet, og derfor meget mindre aktivt. Så udledningerne fra rensningsanlæggene har en ganske stor betydning for sommerens iltsvind, som jeg allerede påpegede i mit første indlæg.  

Miljøet i vores vandløb påvirkes udover fosfor (kvælstof betyder meget lidt i vandløb og søer) også af andre faktorer end næringsstoffer – her betyder organisk materiale, miljøfremmede stoffer og f.eks. medicinrester rigtig meget. Det kommer ikke fra landbruget.    

Et af de steder, hvor man har måttet advare mod vandkvaliteten og forbyde badning denne sommer – også i kommunens søer, er i Viborg Kommune. Her har man både haft problemer med bakterier og alger i vandet, fortæller Julie Østergaard Markussen, der er biolog i kommunens afdeling Natur og Vand til Information. 

Målingen viste forhøjede værdier af spildevandsbakterier, men kommunen har endnu ikke fundet ud af, hvad kilden til dem er. Heller ikke her er det landbruget. 

Bæredygtigt Landbrug glæder sig over Frydendals erkendelse af, at også udledningerne fra rensningsanlæggene skal mindskes. Det vil betyde meget for fremtidige iltsvind. Husk i denne forbindelse at tage regnbetingede overløb, direkte udløb (fejlkoblinger og bypass) og ikke mindst restindholdet af næringsstoffer, fra det rensede spildevand med. Ellers føler vi os stadig snydt i de danske husholdninger. 

Indlægget har også været bragt i Viborg Stifts Folkeblad.  

Scroll to Top