Usande påstande om eksport af grise

Udtalelser fra både Dyrenes Beskyttelse, fagforbundet NNF samt socialdemokratisk Europa-parlamentariker er urigtige, skriver svineproducenternes direktør

grisestald

Af Per Bardrum, direktør, Landsforeningen af Danske Svineproducenter

Dyrevelfærdsdebatten skal mødes i et rum baseret på fakta.

Dyrenes Beskyttelse, NNF og Niels Fuglsang (MEP) er i en rum tid fremkommet med ærekrænkende, misvisende og usande påstande om den danske smågrisetransport. Det ville være forfriskende, hvis de ville stoppe det spin, de har gang i op til forhandlingerne om dyrevelfærd i Danmark og transportforordningen i EU.

Mod bedre vidende

Vi forventede, at NNF-formanden Ole Wehlast ville kritisere smågriseeksporten, da meldingen om afskedigede slagteriarbejdere i Sæby blev offentlig. Det gjorde han også i august 2019. Denne gang om øgede krav til transportbilerne og begrænsning af transporttiden. På denne måde vil NNF ødelægge eksporten af smågrise.

Ifølge høringssvar fra maj 2020 vil den samlede eksport ved 15 millioner smågrise få en forventelig meromkostning på mellem 225 mio. kr. og 330 mio. kr. ved de af NNF’s og Dyrenes Beskyttelses påståede krav til bilparken og transporttiden. Disse eksorbitant høje beløb skal ses i lyset af, at der ikke er den mindste dokumentation for, at der er problemer med dyrevelfærden i de nuværende transporter. Desuden vil en maksimal transporttid på otte timer give problemer for mange slagterier i flere EU-lande. Det er komplet uforståeligt, at NNF-formanden Ole Wehlast gang på gang går et ærinde, som ikke hjælper en døjt på situationen for hans medlemmer.

Danske Svineproducenter har stor sympati for slagterimedarbejderne, som yder et godt stykke arbejde, men vi har intet til overs for, at deres formand fremturer med udokumenterede påstande om smågriseeksporten. Det har intet med arbejdspladser på slagteriet at gøre. Rent pamperi.

Besynderlig argumentation

Vi finder det påfaldende, at antallet af arbejdspladser er en central del af NNF’s argumentation om dyrevelfærd. For os er det altafgørende, at eventuelle ændringer i både lovgivning og praksis besluttes på et faktuelt og veldokumenteret grundlag – og ikke på følelser eller antallet af arbejdspladser.

NNF’s slet skjulte mål er flere grise til slagtning i Danmark. Det mål deler vi naturligvis – det er vores eget slagteri. Ole Wehlast ved udmærket fra sine tætte kontakter til Danish Crowns topledelse, at der ikke er kapacitet i Danmark til at slagte eksportgrisene.

Desuden er de manglende leverancer af slagtesvin til Danish Crown ikke affødt af smågriseeksporten, hvilket underbygges af Danish Crown’s formand Erik Bredholt i Agriwatch.

Derudover er der ikke staldkapacitet og økonomisk mulighed for at opfede grisene til slagtning i Danmark. Det er fortsat for attraktivt for griseproducenterne at sælge deres smågrise til opfedning og slagtning i Tyskland, hvor prisen er langt højere end i Danmark. Så længe prisen er højere her, er det svært for Danish Crown at tiltrække flere grise til slagtning på sine danske slagterier.

Markedslogik

Vi er underlagt en EU-forordning på området. Hvis NNF vil arbejde mod varers og tjenesteydelsers frie bevægelighed i EU, må kampen kæmpes i Bruxelles. For så længe EU fungerer under frie markedsvilkår, og så længe de danske slagterier ikke er konkurrencedygtige på prisen, så vil grisen bevæge sig derhen i Europa, hvor prisen er bedst.

Ole Wehlast må efterhånden forstå, at eksport af smågrise, dyrevelfærd og transport af smågrise absolut intet har med arbejdspladser i Danmark at gøre. Desværre er der noget, der tyder på, at Ole Wehlasts holdning er: ”Hvis dette er fakta, så benægter jeg fakta”.

Fake news

I maj 2020 var der ”Høring om udkast til bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport”.

Danske Svineproducenter mente, og mener fortsat, at der skal iværksættes evidensbaseret forskning med henblik på en afdækning af smågrisenes velfærd under korte og lange transporter, inden der tages skridt til ny lovgivning på området. Dette er i øvrigt også i overensstemmelse med den politiske aftale af 18. december 2018.

”Endvidere vil den nuværende tabel for krav til indvendig højde i bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport udvides til også at gælde grise med en gennemsnitsvægt under 40 kg, da eksporten af grise under 40 kg er blevet meget udbredt de senere år. Aftaleparterne mødes igen, når Aarhus Universitets rapport om forhold for transport af smågrise foreligger, for at vurdere betydningen af rapportens konklusioner”.

Forskning

Mette S. Herskin, seniorforsker ved Institut for Husdyr og Veterinærvidenskab, Aarhus Universitet, beskriver projektet i Maskinbladet 22. november 2022.

Som led i en aftale mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug & Fiskeri og Aarhus Universitet blev forskerne bedt om at besvare spørgsmålet ”Ved hvilken etagehøjde er transportforordningens ord om god ventilation og naturlige bevægelser opfyldt?”

Transport af dyr er underlagt dansk og europæisk lovgivning. I lovteksten står, at ”der skal være tilstrækkelig med plads til, at der kan sikres god ventilation oven over dyrene, når de står oprejst i normal stilling, idet dyrenes naturlige bevægelser under ingen omstændigheder må begrænses”.

Projektets formål var at undersøge ved hvilken etagehøjde, transportforordningens ord om ”god ventilation og naturlige bevægelser” er opfyldt.

Ingen dokumentation

Forskerne konkluderede:

”Fordi forskellene mellem de testede højder (cirka 60-90 cm) var få og ubetydelige, er konklusionen ret klar: Man kan sige, at grisene de fleste dage (nok undtagen på meget varme dage) havde omtrent samme muligheder for ventilation og naturlige bevægelser uanset hvilken etagehøjde, der blev anvendt”.

Der foreligger altså ikke dokumentation på, at det vil give bedre dyrevelfærd med større etagehøjde, end de nuværende forhold giver. Dyrene lægger sig ned kort tid efter pålæsning – hvilket underbygges af EFSA-rapport fra 2002: “Report of the Scientific Committee on Animal Health and Animal Welfare, Adopted on 11 March 2002”.

Hver eneste gris bliver godkendt

I Danske Svineproducenter er vi fortrøstningsfulde over den måde, vores dyr bliver kontrolleret og transporteret til vores udenlandske kolleger.

Hver eneste tur bliver godkendt af myndighederne inklusive ruten, som tager højde for temperaturerne og afstanden. Hver eneste lastbil bliver dyrlægegodkendt, inden dyrene går ombord på bilen. Hver enkelt af de cirka 15 millioner smågrise bliver tilset af en eller to dyrlæger, inden de kommer ombord på lastbilen. Dyrlægerne er i øvrigt ansat i Fødevarestyrelsen.

Myndighederne og vi kan dokumentere, at der de seneste 12 år er eksporteret op imod 100 millioner smågrise uden problemer. Der har os bekendt ikke været velfærdsproblemer. Smågrisene sælges til en udenlandsk køber med henblik på opfedning. Der er langvarige samhandelsaftaler mellem den danske sælger og den udenlandske køber. Smågrisene kommer friske frem til vores udenlandske kunde, der har købt dyrene til opfedning. Selvfølgelig sørger svineproducenten og transportøren for, at kunden får en frisk gris – det manglede jo bare – da han betaler en høj pris for grisen.

(Indlægget har også været bragt som læserbrev på bl.a. Effektivt Landbrugs hjemmeside. Skribenten har givet tilladelse til, at teksten gengives på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside).

Scroll to Top